Study on simulation method of mode I fracture toughness and its meso-influencing factors
WU Shun-chuan, SUN Wei, LIU Yang, CHENG Zi-qiao, XU Xue-liang,
Rock and Soil Mechanics . 2020, (8): 2536 -2546 .  DOI: 10.16285/j.rsm.2019.7064