Study on boundary effect of embedded optical fiber sensor in tunnel structure
HOU Gong-yu, LI Zi-xiang, HU Tao, ZHOU Tian-ci, XIAO Hai-lin,
Rock and Soil Mechanics . 2020, (8): 2839 -2856 .  DOI: 10.16285/j.rsm.2019.6834