Surface tilt deformation of soil landslides based on laboratory and field tests
XIE Ji-ren, QIAO Shi-fan, YU Peng-kun, UCHIMURA Taro, WANG Gong-hui, JIANG Yao, FANG Zheng, TIAN Jing-li,
Rock and Soil Mechanics . 2021, (3): 681 -690 .  DOI: 10.16285/j.rsm.2020.6177