Effect of high temperature on micro-structure and permeability of granite
DENG Shen-yuan, JIANG Qing-hui, SHANG Kai-wei, JING Xiang-yang, XIONG Feng,
Rock and Soil Mechanics . 2021, (6): 1601 -1611 .  DOI: 10.16285/j.rsm.2020.6515