Fatigue analysis of jacket foundations for offshore wind turbines
DU Yue-ming, KONG De-qiong, WANG Si-liu, ZHU Bin,
Rock and Soil Mechanics . 2023, (12): 3639 -3652 .  DOI: 10.16285/j.rsm.2022.6709