Experimental study on shear-seepage behaviour of rock joints under constant normal stiffness
XIA Cai-chu, YU Qiang-feng, QIAN Xin, GUI Yang, ZHUANG Xiao-qing
Rock and Soil Mechanics . 2020, (1): 57 -66 .  DOI: 10.16285/j.rsm.2018.7275