Experimental study on evolution characteristics of water and mud inrush in fault fractured zones
ZHANG Qing-yan, CHEN Wei-zhong, YUAN Jing-qiang, LIU-Qi, RONG Chi,
Rock and Soil Mechanics . 2020, (6): 1911 -1922 .  DOI: 10.16285/j.rsm.2019.6527