Integration and high precision intelligence microseismic monitoring technology and its application in deep rock engineering
CHEN Bing-rui, FENG Xia-ting, FU Qi-qing, WANG Bo, ZHU Xin-hao, LI Tao, LU Cai-ping, XIA Huan,
Rock and Soil Mechanics . 2020, (7): 2422 -2431 .  DOI: 10.16285/j.rsm.2019.6062